(ДБН В.1.1-7:2016)

Цi будiвельнi норми встановлюють загальнi вимоги пожежної безпеки до будинкiв, будiвель, споруд будь-якого призначення, що спрямованi на обмеження поширення пожежi мiж будинками, обмеження поширення пожежi в будинках: забезпечення безпечної евакуацiї людей; забезпечення гасiння пожежi та проведення рятування людей пiд час пожежi; застосування систем протипожежного захисту.

На будинки та їx частини, що призначенi для виробництва, зберiгання i угигпзаш) вибухових речовин i засобiв пiдривань; будинки та примiщення вiйськового призначення; шахти, тунелi, пiдземнi споруди метрополiтенiв, а також на захиснi споруди цивiльного захисту вимоги цих норм поширюються в частинi:

вiтчизняної пожежної класифiкацiї будiвельних матерiалiв;

типiв протипожежних перешкод, заповнення прорiзiв у них, типiв протипожежних тамбур-шлюзiв щодо межi поширення вогню по протипожежних перешкодах;

визначення ступеня вогнестiйкостi будинкiв та їx умовної висоти, а також класiв вогнестiйкостi будiвельних конструкцiй;

визначення типiв сходiв, сходових клiток та зовнiшнiх пожежних драбин.

Цi Норми застосовують пiд час проектування i будiвництва будинкiв, також їx реконструкцiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, реставрацiї.

 

Найчастіші питання про пожежну безпеку об'єктів будівництва:

Що таке ДБН?

ДБН (Державні Будівельні Норми України) - це нормативні документи, що мають силу закону і затверджуються Центральним галузевим органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, в Україні це Мінрегіонбуд - Міністерство Регіонального розвитку та Будівництва.

Чим, законодавчо регламентується ДБН В.1.1-7:2016?

Наказ № 287 від 31.10.2016 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Де можна ознайомитися з текстом ДБН В.1.1-7:2016?

В інтернет магазині компанії «ЄВРОСЕРВІС», за посиланням.